Provisa


 
 

Werkprocessen

Wettelijk kader
Classificatiecode
Procesnummer Hoofdonderwerp Procesomschrijving Toelichting
select

Proces
nummer
HoofdonderwerpProcesomschrijvingWettelijk kaderClassificatiecode
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
Pagina 1/71, items 1 t/m 10 | Totaal 702.
1AlgemeenVerlenen van subsidies aan derden al of niet op basis van daarvoor vastgestelde landelijke of provinciale regelingen of programma'sGeen.07.85
7AlgemeenBehandelen van klachten over het functioneren van de provincie of van een ambtenaar bij de uitvoering van provinciale takenAlgemene wet bestuursrecht, art. 9:2.07.355.2
8MilieuBehandelen van milieuklachten al of niet via de mileuklachtencentraleWet milieubeheer, art. 18.2, lid 1c-1.777.1
12AlgemeenAanvragen van ontheffingen, vergunningen e.d. verleend door derden aan de provincieGeen-1
13Verkeer en vervoerNemen van verkeersbesluiten voor provinciale wegenWegenverkeerswet 1994, art. 18-1.811.32
14AlgemeenAankopen, verkopen, ruilen en bruikleen van roerende zaken, leveren of verlenen van diensten alsmede het aangaan van overeenkomsten daarbijGeen.07.351.1
15AlgemeenAankopen, verkopen en ruilen van onroerende zakenGeen.07.351.1
16AlgemeenVestigen van zakelijke rechten op onroerende zakenGeen.07.351.2
18BestuurVerlenen van mandaat waarbij in naam van een bestuursorgaan besluiten kunnen worden genomen of taken kunnen worden uitgevoerdAlgemene wet bestuursrecht, art. 10:3-1
20AlgemeenBehandelen van informatieverzoeken van burgers, bedrijven, instellingen en overheden waarop de Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing isGeen.07.8