Provisa


 
 

Selectielijst 2005

Bewaartermijn
select
Deze selectielijst is in druk verschenen in de Staatscourant nr 89 - 2006 (8 mei 2006).
De selectielijst is hier als PDF beschikbaar.

CategorienummerOmschrijving archiefbescheidenBewaartermijnToelichting
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
Pagina 1/19, items 1 t/m 10 | Totaal 184.
1Stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en wijziging van het beleidBlijvend bewarenBijvoorbeeld beleidsnotities en -adviezen, voorbereidende rapportages
2Stukken, welke een samenvatting zijn van gegevens, voor zover deze voorkomen in het archief van het dienstonderdeel, dat in hoofdzaak met de behandeling van de desbetreffende materie is belast, en met inbegrip van voorstadia die om inhoudelijke of procedurele redenen belangrijke wijzigingen van de tekst bevattenBlijvend bewarenBijvoorbeeld jaarverslagen, overzichten, evaluatie- en verantwoordingsrapporten en statistieken
3Stukken die voorschriften inhouden, dan wel de totstandkoming of de wijziging ervan betreffen voor zover zij voorkomen in het archief van het dienstonderdeel, dat in hoofdzaak met de behandeling van de desbetreffende materie is belast, en met inbegrip van voorstadia die om inhoudelijke of procedurele redenen belangrijke wijzigingen van de tekst bevattenBlijvend bewarenBijvoorbeeld provinciale verordeningen of andere regelingen
4Stukken betreffende belangrijke ingrijpende wijzigingen van de ruimtelijke ordening en het milieu, met inbegrip van voorstadia die om inhoudelijke of procedurele redenen belangrijke wijzigingen van de tekst bevattenBlijvend bewarenBijvoorbeeld streekplannen, infrastructuur, ontgrondingen, bodemsaneringsprojecten
5Stukken betreffende door het provinciaal bestuur te verlenen of verleende vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen, alsmede het handhaven, verlengen en niet verlenen ervan op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer, uitgezonderd 5.aBlijvend bewarenZie ook categorie 52; controlerapporten e.d. worden bewaard overeenkomstig de vergunningverlening; ingevolge de jurisprudentie is de bewaring van dergelijke rapporten absoluut noodzakelijk. Ook handhaving zonder dat een vergunning is verleend wordt hieronder begrepen. Voorbeelden: vergunningen tot ontgronding, vervening, ontginning, onttrekking van water aan de bodem
5.aStukken betreffende door het provinciaal bestuur te verlenen of verleende vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen, alsmede het handhaven, verlengen en niet verlenen ervan op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer, uitgezonderd de gevallen vermeld onder categorie 52Zie categorie 52 
6Stukken voorkomend in het archief van een dienstonderdeel of commissie, die een samenvatting geven van de (her)inrichting en het functioneren van het desbetreffende dienstonderdeel of commissieBlijvend bewaren 
7Bescheiden ontstaan als onderdeel van het communicatiebeleid van de provincie, voorzover deze in belangrijke mate het beeld van de provincie bij de burgers bepalenBlijvend bewarenBijvoorbeeld persberichten, magazines, provinciegidsen, vorm en inhoud van websites
8Stukken betreffende incidentele gevallen, welke aanleiding waren tot het treffen van regelingen van algemene aardBlijvend bewaren 
9Feitelijke gegevens geschikt voor wetenschappelijke bewerking en onderzoek waarvan mede gezien de wijze van opmaken herhaald gebruik te verwachten is Blijvend bewarenBijvoorbeeld databases met gegevens omtrent natuurbeheer, register van grondwateronttrekking, bewaking van water- en bodemkwaliteit, ontgrondingen, culturele bestanden als monumenteninventarisaties etc.